Politica de confidențialitate

Protejarea confidențialității dumneavoastră în timpul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor informațiilor de afaceri, sunt aspecte de maximă importanță pentru noi. Ne angajăm să menținem confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectăm în timpul vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de internet, în măsura în care astfel de date sunt colectate, și să le prelucrăm în conformitate cu toate reglementările legale aplicabile.

Scopul prezentului document privind confidențialitatea este de a oferi informații persoanelor care vizitează site-ul nostru despre modalitatea în care colectăm, utilizăm, dezvăluim, protejăm sau prelucrăm datele cu caracter personal.

Site-ul nostru de internet este destinat exclusiv scopurilor informative, și datele cu caracter personal sunt colectate numai atunci când furnizați informațiile în cadrul formularului disponibil pe paginile noastre. Colectăm aceste date în conformitate cu informațiile disponibile pe site, cu scopul de a vă contacta, pentru a procesa cererile dumneavoastră și pentru a vă furniza informațiile pe care le-ați solicitat.

Putem folosi datele pentru: întocmirea unei oferte; redactarea contractului de prestări servicii; redactării diferitelor categorii de acte; pentru reprezentarea Dvs. la registrul comerțului.

Temeiurile legale de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt:

1. pentru încheierea și respectiv executarea contractului cu persoana vizată;

2. consimțământul dvs.;

3. pentru respectarea unei obligații legale instituită în sarcina noastră de lege;

4. în scopul intereselor noastre legitime.

Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliul, CNP și celelalte date de identificare din cartea de identitate sau pașaport, adresă de e-mail, semnătura, telefonul.

Perioada prelucrării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada strict necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. În determinarea acestei perioade, vom lua în considerare atât scopurile pentru care au fost colectate datele, cât și sensibilitatea acestora. Durata prelucrării datelor va fi corespunzătoare scopurilor specifice și timpului necesar pentru atingerea acestor scopuri.

Drepturi

Dreptul la acces la date: Sunteți în drept să ne contactați oricând pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. Aveți dreptul de a obține informații cu privire la prelucrarea datelor dvs., inclusiv dacă datele dvs. personale sunt prelucrate, scopurile prelucrării, tipurile de date prelucrate, destinatarii acestor date și perioadele de păstrare.

Dreptul la rectificarea datelor: În cazul în care datele pe care le prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a ne informa cu privire la aceste deficiențe și de a ne contacta pentru a corecta aceste date, fie prin e-mail, fie prin poștă sau alte mijloace.

Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră pe care le prelucrăm, în anumite circumstanțe.

Dreptul la restricționarea datelor: Aveți dreptul de a cere restricționarea modului în care prelucrăm datele dumneavoastră, în anumite situații.

Dreptul la opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor, în special atunci când aceasta este efectuată în scopul intereselor noastre publice sau legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să solicitați și să primiți de la noi, în anumite circumstanțe, datele dumneavoastră personale sub o formă structurată și să aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct către un alt operator.

Dreptul de a depune o plângere: Vă este conferit dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri: Vă asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt supuse niciunei decizii luate exclusiv pe baza prelucrării automate, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a adresa justiției: În situația în care drepturile conferite de lege în această privință sunt încălcate, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești competente pentru a vă apăra aceste drepturi.

Retragerea consimțământului: Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Vă informăm că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior, cu excepția cazului în care identificăm un alt temei legal care ne permite să continuăm prelucrarea.

Cui dezvăluim datele

În vederea realizării scopurilor amintite anterior, este posibil ca datele dumneavoastră să fie dezvăluite în situațiile în care colaborăm cu traducători, precum și să fie comunicate avocaților noștri parteneri, registrului comerțului, în funcție de serviciul pe care îl solicitați de la noi.

Transfer date

Dacă, în cadrul desfășurării activităților menționate mai sus, devine necesar să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în străinătate, inclusiv în state din Uniunea Europeană, orice astfel de transfer efectuat de către noi va fi conform cu cerințele legale stipulate în Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR).

Politică de confidențialitate actualizată

Politica noastră de confidențialitate a fost revizuită și actualizată în data de 24.10.2023. Totuși, vrem să subliniem că această politică poate suferi modificări și actualizări ulterioare, în funcție de necesități. Vom vă informa cu privire la orice schimbare semnificativă ce poate apărea pe parcurs.